RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. Järjestö vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. Jäseninä ovat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä 12 valtakunnallista ja yli 90 alueellista tai paikallista radiotoimilupaa. RadioMedian jäsenistö edustaa lähes kaikkia Suomen radiotoimiluvan haltijoita.

RadioMedian tehtävänä on edistää ja valvoa kaupallisen radion toimintaedellytyksiä Suomessa sekä osallistua toimialaa koskevaan keskusteluun ja vaikuttaa alan säädäntöön. RadioMedia on Euroopan Kaupallisten Radioiden liiton AER:n (Association of European Radios) jäsen. AER:ään kuuluu yli 4500 radioasemaa EU:n jäsenvaltioista sekä Sveitsistä. RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller toimii kolmatta kautta AER:n puheenjohtajana.

Lähes kaikki suomalaisista kaupallisen radiotoimiluvan haltijoista ovat RadioMedian jäseniä. Järjestön jäsenasemat edustavat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan 12 valtakunnallista toimilupaa sekä yli 80 alueellista tai paikallista toimilupaa. Melkein 100 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta tulee Radiomedian jäsenasemilta.

RadioMedian toiminta rahoitetaan yhteiskuntaviestinnällä, joka on kansalaisten hyvinvointia lisäävää ja yhteiskuntaa hyödyttävää voittoa tavoittelematonta viestintää. RadioMedian kautta yhteiskunnallisella viestijällä on mahdollisuus viestiä kaikilla RadioMedian jäsenradiokanavilla.

RadioMedia tarjoaa asiantuntijan roolissa jäsenilleen ja muille sidosryhmilleen laaja-alaista ja objektiivista tietoa radioalasta. Järjestö tekee aktiivista kehitystyötä toimialan puolesta eri kehityshankkeilla. RadioMedia ylläpitää yhdessä YLE:n kanssa Radiot.fi -palvelua. Lisäksi RadioMedia pyrkii edistämään toimialan imagoa sekä radiomainonnan tasoa. Se järjestää vuosittain kaksi merkittävää radioalan tapahtumaa, Kaiku-radiomainoskilpailun sekä RadioGaalan.

RadioMedian puoleen voit kääntyä kaikissa kaupallista radiota ja radiomainontaa koskevissa kysymyksissä.

Edunvalvonta

RadioMedia toimii Suomen kaupallisen radiotoimialan ja omien jäsentensä edunvalvojana. Järjestön tarkoituksena on edistää kaupallisen radion toimintaedellytyksiä osallistumalla aktiivisesti toimialaa koskevaan keskusteluun. RadioMedia pyrkii vaikuttamaan radiotoiminnan lupa- ja valvontaprosessien määrän yksinkertaistamiseen ja vähentämiseen viranomaistasolla. Lisäksi RadioMedia edistää tekijänoikeuksien toteutumista radioyhtiöiden liiketoiminnan näkökulmasta. Järjestö on myös aktiivisesti kehittämässä mediatoimialan itsesääntelyä ja on mukana noudattamassa alan eettisiä ohjeita.

Yhteiskunnallinen markkinointi

RadioMedian toimintakulut katetaan voittoa tavoittelemattomasta yhteiskunnallisesta markkinoinnista. RadioMedia tarjoaa yhteiskunnallista markkinointia toteuttaville organisaatioille mahdollisuuden ostaa valtakunnallista mediakuuluvuutta kustannustehokkaasti yli 70 RadioMedian jäsenradiokanavalla.

RadioMedia toimii yhteiskuntaviestijöiden kumppanina mm. kampanjoiden suunnittelussa ja käsikirjoittajien löytämisessä, tuotannon kilpailuttamisessa ja järjestämisessä, hoitamalla varaukset ja aineiston toimittamisen radiokanaville sekä selvittämällä kampanjan toimivuuden huomioarvotutkimuksella.

Yhteiskunnalliseksi markkinoinniksi katsotaan kaikki kansalaisten hyvinvointia lisäävä ja yhteiskuntaa hyödyttävä voittoa tavoittelematon (non-profit) viestintä. Yhteiskunnallista markkinointia tekevät mm. hyväntekeväisyys-, kansalais- ja keskusjärjestöt, yhdistykset sekä julkishallinnon eri toimijat.

Tutkimus ja kehitys

Radiokanaville RadioMedia on yhteinen markkinointi- ja tietopalvelujen tuottaja, joka vastaa alan tutkimuksista. Radiomainonnan osaamisen kehittämiseksi RadioMedia kehittää alan kuulijatutkimusta palvelemaan paremmin mainostajia ja radiokanavia sekä on mukana kehittämässä alan yhteisiä projekteja (muun muassa Radiot.fi -sovellus).

Toimialan markkinointi ja viestintä

RadioMedia kehittää radioalan imagoa ja radiomainonnan osaamista mainostajien sekä mainonnan ostajien ja tekijöiden keskuudessa. RadioMedia tarjoaa puolueettoman näkökulman radiokenttään ja antaa neuvontaa veloituksetta. RadioMedia pyrkii vahvistamaan kaupallisen radion mielikuvaa tavoittavana ja merkittävänä markkinointiviestinnän kanavana. Se järjestää vuosittain RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun sekä seminaareja jäsenistölleen.

Koulutustoiminta

RadioMedia auttaa kaikkia sidosryhmiä radioon liittyvän ammattiosaamisen kehittämisessä kouluttamalla mm. mediamyyjiä, myynnin johtotehtävissä toimivia henkilöitä, mainostajia, mediasuunnittelijoita ja -ostajia, mainostoimistojen palveluksessa toimivia henkilöitä sekä äänimainostuottajia.

Oppilaitospresentaatiot

  • Rakennamme tarvittaessa oppilaitoksille 1–3 tunnin presentaation radiosta, radiomainonnasta ja radiotutkimuksista. Sisältö räätälöidään yhteistyössä aineopettajan kanssa.

Asiakaskohtaiset presentaatiot

  • Asiakaskohtaiset presentaatiot on tarkoitettu radiomainonnan käytön aloittamista tai tehostamista suunnitteleville mainostajayrityksille. Räätälöimme asiakaskohtaisen radiopresentaation mainostaja-asiakkaan markkinointitiimille. Näkökulmana on radiomainonnan mahdollisuudet markkinointiviestinnän osana. Keräämme presentaatioon tiiviin paketin toimialatietoa, kilpailijatietoa, case-esimerkkejä ja tietoa yrityksen kohderyhmien mediakulutuksesta

Media- ja mainostoimistojen infot

  • Tapaamme media- ja mainostoimistoja vuosittain. Tunnin mittaisten infojen pääteemana ovat alan tuoreet kotimaiset ja kansainväliset uutiset, caset ja tutkimustulokset.

Perehdytyskoulutus

  • Perehdytys on tarkoitettu jäsenasemien aloittaville radiomyyjille, jotka haluavat kattavat perustiedot radiossa mainostamisesta. Järjestämme perehdytyskoulutuksia muutaman kerran vuodessa.

 

 

 

RadioMedian historia

Suomen Paikallisradioliitto perustettiin syyskuussa 1983. Liiton tarkoituksena oli saada Suomeen kaupallinen radio Yleisradion rinnalle. Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset toimiluvat tammikuussa 1985. Saman vuoden aikana toimintansa aloittivat 18 radiokanavaa, ensimmäisenä 27.4.1985 Radio Lakeus Nivalassa ja toisena Radio City Helsingissä vappuaattona 1985. Kahtena ensimmäisenä toimilupakautena toimiluvat olivat kaksivuotisia, mutta vuodesta 1989 alkaen jaettiin ensimmäiset viisivuotiset toimiluvat. Näin toteutui myös Paikallisradioliiton päätavoite: vakinaiset, pidempikestoiset toimiluvat, joiden varaan voitiin suunnitella tulevaa toimintaa. Viiden vuoden toimiluvan sai vuonna 1989 65 radiokanavaa.

Paikallisradioliitto, Yleisradio, Suomen Radiobooking ja Suomen Gallup-Media Oy solmivat vuonna 1991 sopimuksen, jotta kaikki radiokuuntelua koskevat tutkimustulokset olisivat yhteismitallisia kaikille radioille. Syntyi Kansallinen radiotutkimus, KRT, jota ylläpiti Finnpanel. Yhteisestä radiotutkimuksesta hyötyi koko radioteollisuus.

Kaupallisen radiotoiminnan laajentuessa liitto muutti nimensä Suomen Radioiden Liitto SRL ry:ksi vuonna 1997. SRL perusti markkinointiyhtiökseen RAB Finland Oy:n vuonna 1999. Liitto yhdisti markkinointiyhtiö RAB Finlandin ja SRL:n toiminnot vuonna 2009 ja otti nimekseen RadioMedia ry. Nykyään RadioMedia ry edustaa lähes kaikkia kaupallisen radiotoimiluvan haltijoita Suomessa.