RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. Järjestö vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. Jäseninä ovat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä 12 valtakunnallista ja yli 90 alueellista tai paikallista radiotoimilupaa. RadioMedian jäsenistö edustaa lähes kaikkia Suomen radiotoimiluvan haltijoita.

RadioMedian tehtävänä on edistää ja valvoa kaupallisen radion toimintaedellytyksiä Suomessa sekä osallistua toimialaa koskevaan keskusteluun ja vaikuttaa alan säädäntöön. RadioMedia on Euroopan Kaupallisten Radioiden liiton AER:n (Association of European Radios) jäsen. AER:ään kuuluu yli 4500 radioasemaa EU:n jäsenvaltioista sekä Sveitsistä. RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller toimii kolmatta kautta AER:n puheenjohtajana.

Lähes kaikki suomalaisista kaupallisen radiotoimiluvan haltijoista ovat RadioMedian jäseniä. Järjestön jäsenasemat edustavat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan 12 valtakunnallista toimilupaa sekä yli 80 alueellista tai paikallista toimilupaa. Melkein 100 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta tulee Radiomedian jäsenasemilta.

RadioMedian toiminta rahoitetaan yhteiskuntaviestinnällä, joka on kansalaisten hyvinvointia lisäävää ja yhteiskuntaa hyödyttävää voittoa tavoittelematonta viestintää. RadioMedian kautta yhteiskunnallisella viestijällä on mahdollisuus viestiä kaikilla RadioMedian jäsenradiokanavilla.

RadioMedia tarjoaa asiantuntijan roolissa jäsenilleen ja muille sidosryhmilleen laaja-alaista ja objektiivista tietoa radioalasta. Järjestö tekee aktiivista kehitystyötä toimialan puolesta eri kehityshankkeilla. RadioMedia ylläpitää yhdessä YLE:n kanssa Radiot.fi -palvelua. Lisäksi RadioMedia pyrkii edistämään toimialan imagoa sekä radiomainonnan tasoa. Se järjestää vuosittain kaksi merkittävää radioalan tapahtumaa, Kaiku-radiomainoskilpailun sekä RadioGaalan.

RadioMedian puoleen voit kääntyä kaikissa kaupallista radiota ja radiomainontaa koskevissa kysymyksissä.

Edunvalvonta

RadioMedia toimii Suomen kaupallisen radiotoimialan ja omien jäsentensä edunvalvojana. Järjestön tarkoituksena on edistää kaupallisen radion toimintaedellytyksiä osallistumalla aktiivisesti toimialaa koskevaan keskusteluun. RadioMedia pyrkii vaikuttamaan radiotoiminnan lupa- ja valvontaprosessien määrän yksinkertaistamiseen ja vähentämiseen viranomaistasolla. Lisäksi RadioMedia edistää tekijänoikeuksien toteutumista radioyhtiöiden liiketoiminnan näkökulmasta. Järjestö on myös aktiivisesti kehittämässä mediatoimialan itsesääntelyä ja on mukana noudattamassa alan eettisiä ohjeita.

 
Tutkimus ja kehitys

Radiokanaville RadioMedia on yhteinen markkinointi- ja tietopalvelujen tuottaja, joka vastaa alan tutkimuksista. Radiomainonnan osaamisen kehittämiseksi RadioMedia kehittää alan kuulijatutkimusta palvelemaan paremmin mainostajia ja radiokanavia sekä on mukana kehittämässä alan yhteisiä projekteja (muun muassa Radiot.fi -sovellus).

 
Toimialan markkinointi ja koulutukset

RadioMedia kehittää radioalan imagoa ja radiomainonnan osaamista mainostajien sekä mainonnan ostajien ja tekijöiden keskuudessa. RadioMedia tarjoaa puolueettoman näkökulman radiokenttään ja antaa neuvontaa veloituksetta. RadioMedia pyrkii vahvistamaan kaupallisen radion mielikuvaa tavoittavana ja merkittävänä markkinointiviestinnän kanavana. Se järjestää vuosittain RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun sekä seminaareja jäsenistölleen. RadioMedia auttaa myös kaikkia sidosryhmiä radioon liittyvän ammattiosaamisen kehittämisessä kouluttamalla mm. mediamyyjiä, myynnin johtotehtävissä toimivia henkilöitä, mainostajia, mediasuunnittelijoita ja -ostajia, mainostoimistojen palveluksessa toimivia henkilöitä sekä äänimainostuottajia.

 

Yhteiskunnallinen markkinointi

RadioMedian toimintakulut katetaan voittoa tavoittelemattomasta yhteiskunnallisesta markkinoinnista. RadioMedia tarjoaa yhteiskunnallista markkinointia toteuttaville organisaatioille mahdollisuuden ostaa valtakunnallista mediakuuluvuutta kustannustehokkaasti yli 70 RadioMedian jäsenradiokanavalla.

RadioMedia toimii yhteiskuntaviestijöiden kumppanina mm. kampanjoiden suunnittelussa ja käsikirjoittajien löytämisessä, tuotannon kilpailuttamisessa ja järjestämisessä, hoitamalla varaukset ja aineiston toimittamisen radiokanaville sekä selvittämällä kampanjan toimivuuden huomioarvotutkimuksella.

Yhteiskunnalliseksi markkinoinniksi katsotaan kaikki kansalaisten hyvinvointia lisäävä ja yhteiskuntaa hyödyttävä voittoa tavoittelematon (non-profit) viestintä. Yhteiskunnallista markkinointia tekevät mm. hyväntekeväisyys-, kansalais- ja keskusjärjestöt, yhdistykset sekä julkishallinnon eri toimijat.